KATALOG INFORMACIJA

1. UVODNE ODREDBE

Katalog informacija Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac (u nastavku Dom) sadrži pregled dokumenata i informacija koje Dom obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire. U katalogu je naveden i opis sadržaja dokumenata, namjena, način i trajanje osiguravanja prava na njihov pristup.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje zainteresiranih osoba i javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima te su oni ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom će uskratiti pravo na pristup informaciji ukoliko je ona klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom temeljem zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. 

Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

  • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
  • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, 
  • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

2. SADRŽAJ KATALOGA

POPIS PRIPADAJUĆIH ZAKONA, ZAKONSKIH AKATA, PRAVILNIKA, PROTOKOLA:

(ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA: )